ประเภทย่อย
ปวช. ไทยอโยธยาฯ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
ปวส. ไทยอโยธยาฯ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564