ประเภทย่อย
ปวช. ไทยอโยธยาฯ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
ปวส. ไทยอโยธยาฯ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563