ประเภทย่อย
ปวช.ภาค1/62
ปวส.ภาค1/62
Work and Study ภาค1/62