ประเภทย่อย
ปวช. Work and Study ภาค2/61
ปวส. Work and Study ภาค2/61