ประเภทย่อย
ปวช. Work and Study ภาค1/61
ปวส. Work and Study ภาค1/61