รายวิชาทั้งหมด 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วัฒนธรรมอาเซียน ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภาษาไทยพื้นฐาน ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
กฎหมายพาณิชย์ ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเป็นผู้ประกอบการ ปวช. ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน