ประเภทย่อย
ปวช.ภาค1/61
ปวส.ภาค1/61
Work and Study ภาค1/61