รายวิชาทั้งหมด 
เพศวิถีศึกษา ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การขายเบื้องต้น1 ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วัฒนธรรมอาเซียน ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเขียนในงานอาชีพ ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
กฎหมายพาณิชย์ ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
V-Net ช.3 ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน