รายวิชาทั้งหมด 
การบริหารธุรกิจขนาดย่อม รอบบ่าย1/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รอบบ่าย1/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ รอบบ่าย1/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ รอบบ่าย1/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วิทยาศาสตร์ 4 รอบบ่าย1/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ธุรกิจทั่วไป รอบบ่ายภาค1/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ รอบบ่าย1/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเป็นผู้ประกอบการ รอบบ่ายภาค1/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ รอบบ่าย1/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักเศรษฐศาสตร์ รอบบ่ายภาค1/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักการขาย รอบบ่ายภาค1/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักการตลาด รอบบ่าย1/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน