ประเภทย่อย
ปวช.ภาค1/60
ปวส.ภาค1/60
รอบบ่าย ปวช.ภาค1/60
รอบบ่าย ปวส.ภาค1/60