ประเภทย่อย
ปวช. ไทยอโยธยาฯ ภาค 2 ปีการศึกษา 2566
ปวส. ไทยอโยธยาฯ ภาค 2 ปีการศึกษา 2566