ประเภทย่อย
ปวช. ไทยอโยธยาฯ ภาค 1 ปีการศึกษา 2566
ปวส. ไทยอโยธยาฯ ภาค 1 ปีการศึกษา 2566