ประเภทย่อย
ปวช. ไทยอโยธยาฯ ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
ปวส. ไทยอโยธยาฯ ภาค 1 ปีการศึกษา 2565