รายวิชาทั้งหมด 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ฤดูร้อน59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ฤดูร้อน59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภาษาไทยพื้นฐาน ฤดูร้อน59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การขายเบื้องต้น1 ฤดูร้อน59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ฤดูร้อน59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เพศวิถีศึกษา ฤดูร้อน59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การขายเบื้องต้น2 ฤดูร้อน59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ฤดูร้อน59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วัฒนธรรมอาเซียน ฤดูร้อน59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ฤดูร้อน59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
กฎหมายพาณิชย์ ฤดูร้อน59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน