รายวิชาทั้งหมด 
ธุรกิจทั่วไป รอบบ่ายภาค2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเขียนเชิงวิชาชีพ รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเป็นผู้ประกอบการ รอบบ่ายภาค2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักการขาย รอบบ่ายภาค2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักการตลาด รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักการจัดการ รอบบ่ายภาค2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักเศรษฐศาสตร์ รอบบ่ายภาค2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
V-Net ส.2 รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน