รายวิชาทั้งหมด 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม รอบบ่าย1/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภาษาไทยพื้นฐาน รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การใช้เครื่องใช้สำนักงาน รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วัฒนธรรมอาเซียน รอบบ่ายภาค2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
กฎหมายพาณิชย์ รอบบ่ายภาค2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ รอบบ่ายภาค2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การขายเบื้องต้น1 รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การขายเบื้องต้น2 รอบบ่ายภาค2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
V-Net ช.3 รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภูมิเศรษฐศาสตร์ รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน