1

เข้าสู่ระบบ E-Learning

======================================================================================

นักศึกษาที่ยังไม่มีรหัส E-Learning หรือเข้าระบบไม่ได้โปรดติดต่อ Admin แต่ละวิทยาลัย

======================================================================================

 

การเรียนในระบบ E-Learning
ภาคเรียนที่ 2/2557
เปิดบทเรียนอย่างอิสระให้นักศึกษาเข้าศึกษาได้ทุกบททั้งรายวิชา
ฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ เก็บคะแนนแบบฝึกหัด 20 คะแนน
สอบเก็บคะแนนอย่างอิสระ 2 ครั้งๆละ 15 คะแนน รวม 30 คะแนน
สอบกลางภาค 20 คะแนน
สอบปลายภาคในห้องสอบ 30 คะแนน
รวม 100 คะแนน

 

การสมัครสมาชิก E-Learning ไทยเทค

    E-Learning ไทยเทค สงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาและอาจารย์ในเครือไทย-เทคเข้าใช้งานเท่านั้น โดยสมัครสมาชิกผ่าน Admin ของแต่ละวิทยาลัย

*************************

 


1

เข้าสู่ระบบ E-Learning